14 december 2018 | economiefinanciën

IMF geeft schot voor de boeg: werk sociaaleconomische hervormingen af

België heeft de voorbije jaren goed sociaaleconomisch hervormd wat geleid heeft tot economische groei en jobs.  Dat zegt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aan het einde van zijn jaarlijks bezoek aan België. Tegelijk waarschuwt het IMF dat de hervormingsagenda in ons land niet mag stilvallen. Nu nieuwe risico’s als de Brexit, het oprukkend protectionisme en verkiezingen opduiken pleit het IMF voor de uitvoering van de jobsdeal en het aanhouden van de begrotingsinspanningen. 

Het IMF wijst in haar conclusies van haar jaarlijks bezoek aan ons land op een aantal belangrijke resultaten zoals de werkgelegenheid die op een historisch hoog niveau staat en het BBP per hoofd dat terug zit boven niveau van voor de financieel-economische crisis.

Aan de basis van deze resultaten ligt de recente reeks van sociaaleconomische hervormingen met onder meer de pensioenhervorming, de hervorming van de vennootschapsbelasting, de tax shift, een hele reeks arbeidsmarkthervormingen en de versterking van de concurrentiekracht.

Stilvallende hervormingen kosten jobs en concurrentiekracht

Alexander De Croo, vicepremier en minister van Financiën: “Het IMF bevestigt dat de sociaaleconomische hervormingen van de voorbije jaren hebben bijgedragen aan de economische groei en aan jobs.  Maar het IMF waarschuwt ook dat de hervormingsagenda niet af is. Het is dan ook ontzettend belangrijk dat de sociaaleconomische plannen die we hebben uitgetekend zoveel mogelijk worden uitgevoerd. Doen we dat niet zal dit jobs kosten en de concurrentiekracht van onze bedrijven verzwakken.”

Het IMF stelt dat verder moet worden hervormd en vernoemt daarbij uitdrukkelijk de jobsdeal en de hervorming van het werkloosheidsstelsel die “onverwijld” moeten worden uitgevoerd. Die hervormingen moeten er onder meer voor zorgen dat meer mensen toegang hebben tot een job, met name kwetsbare groepen zoals jongeren en laaggeschoolden.

Levenslang leren

Ook moet meer aandacht gaan naar levenslang leren en het dichten van de onderwijskloof.

Het IMF erkent ook dat de Belgische financiële sector aan veerkracht heeft gewonnen, maar waarschuwt onder meer voor de impact van de Brexit en van de volatiliteit van de wereldwijde financiële markten.