11 oktober 2019 | financiënfiscaal

Verplichte melding agressieve belastingconstructies

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander de Croo de omzetting goed van de Europese richtlijn die voorziet in de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen omtrent grensoverschrijdende belastingstructuren. De Europese richtlijn is beter gekend als ‘DAC 6’.

De Europese richtlijn voorziet in de verplichte melding van fiscaal agressieve en grensoverschrijdende belastingstructuren aan de Belgische fiscus. De meldingsplicht geldt voor zowel belastingplichtingen als voor intermediairs zoals fiscale raadgevers en consultants. De Europese lidstaten zullen de meldingen automatisch uitwisselen. De verplichte melding en uitwisseling moet de Europese lidstaten een beter zicht geven op tekortkomingen in de Europese en nationale belastingwetgeving.

De eerste meldingen moeten gebeuren tegen 31 augustus 2020 en zullen betrekking hebben op agressieve grensoverschrijdende constructies die werden opgezet vanaf 25 juni 2018. Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Uitholling belastinggrondslagen voorkomen

Agressieve fiscale planning houdt in dat belastingplichtigen de belasting die zij verschuldigd zijn, verlagen door constructies op te zetten, vaak verspreid over meerdere rechtsgebieden. Daarbij maken zij bijvoorbeeld gebruik van lacunes in belastingstelsels, van mismatches tussen verschillende stelsels of proberen ze tweemaal buiten de heffing te blijven of een dubbele aftrek te verkrijgen.

De strijd tegen agressieve fiscale planning is van wezenlijk belang om de uitholling van de nationale belastinggrondslagen tegen te gaan, een billijke verdeling van de lasten te garanderen en concurrentieverstoring tussen bedrijven te voorkomen.